Skip to content

Tag: psychiatra poznan

Wplyw Omega-3 w leczeniu chorych na ostra postac schizofrenii

4 tygodnie ago

142 words

Cel: Badanie to miało na celu zbadanie zależności pomiędzy dziennym spożyciem oleju z ryb (360 mg DHA + 540 mg EPA) a redukcją objawów i zachowań agresywnych u pacjentów ze schizofrenią. Metoda: Pięćdziesięciu pacjentów hospitalizowanych spełniających kryteria ICD-10 w schizofrenii i zdobywających więcej niż cztery zmodyfikowanej skali Otygowanej Skali Agresywności (MOAS) z leczeniem przeciwpsychotycznym zostało…

Niezalezna od panstwa siec objawów depresyjnych, negatywnych i pozytywnych u mezczyzn z zaburzeniami ze spektrum schizofrenii

1 miesiąc ago

290 words

Objawy depresyjne występują często u pacjentów ze schizofrenią. W kilku badaniach analitycznych analizowano powiązania między objawami pozytywnymi, negatywnymi i depresyjnymi oraz zgłaszano trudności odróżniające te domeny objawów. Tutaj twierdzimy, że podejście sieciowe może oferować wgląd w te asocjacje, badając wzajemne relacje między objawami. Celem obecnego badania było: I) skonstruowanie sieci objawów pozytywnych, negatywnych i depresyjnych…

Adjuwantowe tłumienie jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 5

1 miesiąc ago

652 words

Najważniejsze ukierunkowane zdarzenia niepożądane zgłaszane w trakcie obserwacji, zgodnie z przypisaniem do leczenia. Ukierunkowane zdarzenia niepożądane w stopniu 3. lub wyższym zgłaszano u 31,3% pacjentów, którym przypisano przyjmowanie tamoksyfenu i supresji jajników, w porównaniu z 23,7% pacjentów przyjmujących sam tamoksyfen (tabela 2 i tabela S6 w dodatkowym dodatku). Uderzenia gorąca, pocenie się, obniżone libido, suchość…

Adjuwantowe tłumienie jajników w premenopauzalnym raku piersi AD 3

1 miesiąc ago

670 words

W wcześniej określonych analizach wtórnych badano heterogeniczność efektu leczenia według podgrupy za pomocą testów interakcji między kuratariami i oszacowano skorygowany współczynnik ryzyka dla efektu leczenia. Wyniki Badana populacja Rysunek 1. Rysunek 1. Populacje do randomizacji i analizy pierwotnej. Diagram przepływu przedstawia populację, która ma leczyć 2033 pacjentów włączonych do pierwotnej analizy (zacienionej) tamoksyfenu i supresji…