Skip to content

Tag: masterczułek instagram

Leczenie ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 5

2 tygodnie ago

423 words

Jeżeli dolna granica dwustronnego 95% przedziału ufności dla różnicy między grupami (oritawancyna vs. wankomycyna) była wyższa niż -10 punktów procentowych, nie stwierdzono gorszej zgodności orytawancyny przy jednostronnym poziomie alfa wynoszącym 0,025. Zastosowano hierarchiczne uporządkowanie testów statystycznych, z pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności we wczesnej fazie oceny klinicznej, a następnie testem klinicznego leczenia ocenianego przez badacza w…

Jednorazowa Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 7

2 tygodnie ago

459 words

Ogółem 11,6% pacjentów w grupie otrzymującej orytawicynę (55 z 475) i 12,7% pacjentów w grupie wankomycyny (61 z 479) zostało zaklasyfikowanych jako nieleczonych z powodu braku danych w końcowym punkcie leczenia klinicznego ocenianego przez badacza. W przypadku większości tych pacjentów (98,3%) leczenie uznano za niepowodzenie, ponieważ pacjenci nie zostali poddani ocenie po leczeniu. Wyniki w…

Jednorazowa Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 8

2 tygodnie ago

456 words

Nie było przypadku, w którym profil wątrobowy pacjenta spełniałby kryteria prawa Hy a (poziom aminotransferazy w surowicy lub asparaginianu, przekraczający trzykrotnie górną granicę prawidłowego zakresu i poziom całkowitej bilirubiny w surowicy ponad dwukrotnie górny limit prawidłowego zakresu w przypadku braku początkowych wyników cholestazy, bez żadnego innego wyjaśnienia dla połączenia podwyższonej aktywności aminotransferazy i całkowitego stężenia…

Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 3

2 tygodnie ago

408 words

Wszyscy autorzy gwarantują dokładność i kompletność prezentowanych danych. Projekt próbny, rejestracja i wyniki. Panel A pokazuje projekt próby. Panel B pokazuje rekrutację i wyniki po 10 latach obserwacji u pacjentów z pierwotnymi czerniakami o średniej grubości (1,20 do 3,50 mm) oraz z grubymi pierwotnymi czerniakami (> 3,50 mm).

Czy interwencje psychologiczne z trauma maja wplyw na objawy psychotyczne? Systematyczny przeglad i metaanaliza

2 tygodnie ago

276 words

Coraz częściej dostrzega się związek między traumą, zespołem stresu pourazowego (PTSD) a psychozą. Może występować pokrywanie się mechanizmów przyczynowych zaangażowanych w rozwój PTSD i psychozy po traumatycznych lub niepożądanych zdarzeniach. Metody leczenia urazowego, które okazały się skuteczne w leczeniu PTSD, mogą zatem stanowić nowy kierunek w psychologicznym leczeniu psychozy. W tym systematycznym przeglądzie badano literaturę…

Zapalenie, zazywanie substancji, psychopatologia i funkcje poznawcze w fazie 1 klinicznych badan antypsychotycznych w badaniu skutecznosci interwencji

2 tygodnie ago

181 words

Schizofrenia jest związana z nieprawidłowym poziomem markerów stanu zapalnego we krwi. Jednak pacjenci ze współistniejącym nielegalnym zażywaniem narkotyków byli niewystarczająco badani pod kątem odporności. Ponadto niespójnie rozważano związki między markerami zapalnymi, psychopatologią i poznaniem. Zbadaliśmy związki między markerami zapalnymi, współistniejącą marihuaną i używaniem kokainy oraz psychopatologią i poznaniem u pacjentów ze schizofrenią.

Deficyty zdolnosci widzenia wzrokowo-roboczego i ogólnego poznania u Afroamerykanów z psychoza

3 tygodnie ago

272 words

Przeciętnie pacjenci z psychozą mają gorsze wyniki niż kontrole zadań związanych z wykrywaniem zmian wizualnych, co sugeruje, że psychoza wiąże się ze zmniejszoną zdolnością wzrokowej pamięci operacyjnej (WM). W niniejszym badaniu 79 pacjentów ze zdiagnozowanymi różnymi zaburzeniami psychotycznymi i 166 kontrolnymi, wszyscy Afroamerykanie, ukończyło zadanie polegające na wykryciu zmiany i kilka innych środków neurokognitywnych. Celem…

Terapia oparta na bortezomibie dla świeżo zdiagnozowanego chłoniaka z komórek płaszcza AD 3

3 tygodnie ago

514 words

Zakładając okres gromadzenia danych w 24-miesięcznym i 18-miesięcznym okresie obserwacji, ustaliliśmy, że 486 pacjentów (243 na grupę badawczą) było wymaganych. Przeprowadzono trzy wstępne analizy okresowe. Wszystkie pierwotne i wtórne analizy skuteczności przeprowadzono w populacji, która miała zamiar leczyć, z wyjątkiem punktów końcowych odpowiedzi (które analizowano w populacji, której można poddać ocenie) oraz okresu wolnego od…

Podnoszenie ciężarów u kobiet z obrzękami limfatycznymi związanymi z rakiem piersi ad

3 tygodnie ago

389 words

Podnoszenie ciężarów zapewnia dodatkowe korzyści szczególnie istotne dla osób, które przeżyły raka piersi, w tym kontrolę tłuszczu w organizmie12,13 oraz lepsze wyniki funkcjonalne i zdrowie kości.14-16 Przeprowadziliśmy roczne, randomizowane, kontrolowane badanie z udziałem pacjentów z rakiem piersi z rakiem skutki kontrolowanego podnoszenia ciężaru. Metody Pacjenci W sumie 141 kobiet z rakiem piersi w wywiadzie i…

Zapalenie płuc i niewydolność oddechowa u świń-pochodzenie grypy A (H1N1) w Meksyku ad 6

3 tygodnie ago

762 words

Pacjenci, w większości wcześniej zdrowi, mieli chorobę grypopodobną, która postępowała przez okres od 5 do 7 dni, miała zapalenie płuc i miała ustalenia podczas pierwszego dnia hospitalizacji, która spełniała kryteria ostrego uszkodzenia płuc lub ostrego zespół zaburzeń oddechowych.12 Siedmiu pacjentów zmarło, wszyscy z powodu niewydolności wielonarządowej. Najbardziej zgodne charakterystyki laboratoryjne to zwiększony poziom dehydrogenazy mleczanowej,…