Skip to content

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne

3 tygodnie ago

706 words

Raki powstają w wyniku nagromadzenia mutacji somatycznych, a ich właściwości odzwierciedlają sumę tych mutacji. Jednak niewiele wiadomo na temat wpływu kolejności, w której nabywane są mutacje. Metody Ustaliliśmy porządek mutacji u pacjentów z nowotworami mieloproliferacyjnymi poprzez genotypowanie kolonii krwiotwórczych lub sekwencjonowanie nowej generacji. Wyizolowano komórki macierzyste i komórki progenitorowe w celu zbadania wpływu kolejności mutacji…

Terapia oparta na bortezomibie dla świeżo zdiagnozowanego chłoniaka z komórek płaszcza AD 5

3 tygodnie ago

66 words

W badaniu wzięło udział 487 pacjentów z wyjściową charakterystyką, które były ogólnie zgodne z tymi opisanymi w innych dużych badaniach21-24 oraz z tymi w szerszej populacji pacjentów z chłoniakiem z komórek płaszcza 20. Badanie spełniło swój pierwotny punkt końcowy, wykazując 59% poprawę mediany czasu przeżycia wolnego od progresji z VR-CAP w porównaniu z R-CHOP (współczynnik…

Terapia oparta na bortezomibie dla świeżo zdiagnozowanego chłoniaka z komórek płaszcza AD 4

3 tygodnie ago

512 words

Punkty końcowe skuteczności wtórnej. Większość pacjentów miała odpowiedź nowotworową zgodnie z oceną niezależnego komitetu ds. Przeglądu (Tabela 2). Stawki pełnej odpowiedzi były istotnie niższe w grupie R-CHOP niż w grupie VR-CAP (42% vs. 53%). Według niezależnej oceny, w grupie R-CHOP, w porównaniu z grupą VR-CAP, mediana czasu odpowiedzi wynosiła 1,6 miesiąca w porównaniu do 1,4…

Terapia oparta na bortezomibie dla świeżo zdiagnozowanego chłoniaka z komórek płaszcza AD 3

3 tygodnie ago

514 words

Zakładając okres gromadzenia danych w 24-miesięcznym i 18-miesięcznym okresie obserwacji, ustaliliśmy, że 486 pacjentów (243 na grupę badawczą) było wymaganych. Przeprowadzono trzy wstępne analizy okresowe. Wszystkie pierwotne i wtórne analizy skuteczności przeprowadzono w populacji, która miała zamiar leczyć, z wyjątkiem punktów końcowych odpowiedzi (które analizowano w populacji, której można poddać ocenie) oraz okresu wolnego od…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne AD 7

3 tygodnie ago

767 words

Hematopoetyczne komórki macierzyste, które nabywają wtórną mutację JAK2 (różowe wypełnienie) współzawodniczą z samym klonem TET2, a ich zwiększona proliferacja na poziomie progenitorowym prowadzi do nadprodukcji komórek końcowych. Gdy homozygotyczność uzyskuje się jako trzecie zdarzenie (czerwone wypełnienie), klon ten ma ograniczoną przestrzeń do ekspansji z powodu wysokiej samoodnawiającej aktywności klonów heterozygotycznych TET2 i klonów heterozygotycznych TET2JAK2.…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne AD 6

3 tygodnie ago

330 words

Najbardziej regulowanym zbiorem genów we wszystkich porównaniach była maszyneria translacyjna po nabyciu JAK2 V617F na tle niezmutowania TET2, a najbardziej regulowanym w dół klastrem genów była progresja cyklu komórkowego, gdy nabyto JAK2 V617F na tle mutanta TET2. W celu dalszego zbadania, czy wcześniejsza mutacja TET2 wpływa na odpowiedź transkrypcyjną na JAK2 V617F, porównywaliśmy geny, które…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne AD 5

3 tygodnie ago

728 words

To pokazuje, że proliferacja hematopoetycznych komórek macierzystych i progenitorowych była zwiększona przez nabycie mutacji JAK2 na tle nie-mutanta TET2 (tj., Pacjenci, którzy jako pierwsi JAK2), ale nie na tle mutanta TET2 (tj., Pacjenci, którzy najpierw TET2). Następnie oceniliśmy liczbę progenitorów wytworzonych w 10-dniowych hodowlach z użyciem drugorzędowych testów kolonii (Figura 3B). JAK2 V617F zmniejszało tworzenie…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne AD 4

3 tygodnie ago

69 words

Następnie przebadaliśmy bardziej niedojrzałych komórek progenitorowych od 13 pacjentów i 3 osób zdrowych (ryc. 2C i ryc. S3B, S3C i S3D w dodatkowym dodatku 1). U pierwszorazowych pacjentów z TET2 wystąpiła przewaga wspólnych szpikowych progenitorów nad innymi progenitorami w obrębie przedziału CD34 + CD38 + (P = 0,001 w teście t). Przeciwnie, prekursory megakariocytów i…

Wpływ nakazu mutacji na nowotwory mieloproliferacyjne AD 3

3 tygodnie ago

396 words

Subklony zawierające tylko pierwszą mutację były częstsze u pacjentów z czerwienicą prawdziwą iu pacjentów z nadpłytkowością samoistną niż u pacjentów z mielofibrozą (p = 0,01 dla porównania między pacjentami z czerwienicą prawdziwą a tymi z mielofibrozą, a p = 0,02 dla porównania między pacjenci z niezbędną nadpłytkowością i ci z mielofibrosą, test Manna-Whitneya; odkrycia te…

Stenty do wymywania ewerolimus lub chirurgia omijająca dla wielonaczyniowej choroby wieńcowej AD 4

3 tygodnie ago

28 words

Różnica wynikała głównie z niższego krótkoterminowego (. 30 dni) ryzyka udaru z PCI ze stentami wymywającymi ewerolimus, w porównaniu z CABG (współczynnik ryzyka, 0,18, 95% CI, 0,11 do 0,29, P <0,001), bez znaczącej różnicy w analizie punktowej, która badała tylko zdarzenia po 30 dniach (współczynnik ryzyka, 1,05, 95% CI, 0,81 do 1,37, P = 0,69).…