Skip to content

Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 6

3 miesiące ago

112 words

Znaczenie prognostyczne węzła Sentinel. Wieloczynnikowe wskaźniki ryzyka nawrotu choroby i zgonów wśród pacjentów z pośrednią grubością Czerniaka, który przebywa pod kontrolą biopsji węzła wartowniczego, zgodnie ze wskaźnikiem prognostycznym. W grupie biopsyjnej pacjenci z przerzutami do węzła wartowniczego mieli gorsze wyniki niż pacjenci z węzłami wartowniczymi wolnymi od nowotworu. W grupie pacjentów z czerniakiem o pośredniej grubości, 10-letni współczynnik przeżycia swoistego dla czerniaka wynosił 62,1 ? 4,8% wśród osób z przerzutami węzła wartowniczego w porównaniu z 85,1 ? 1,5% wśród osób z guzami węzłów wartowniczych bez nowotworu (współczynnik ryzyka) za śmierć z powodu czerniaka, 3,09; 95% CI, 2,12 do 4,49; P <0,001) (ryc. S1A w dodatkowym dodatku) 11; w grupie pacjentów z grubymi czerniakami, odpowiednie wskaźniki wynosiły 48,0 ? 7,0% i 64,6 ? 4,9% (współczynnik ryzyka, 1,75, 95% CI, 1,07 do 2,87, P = 0,03) (ryc. S1B w dodatkowym dodatku). W analizie wieloczynnikowej (Tabela 1) status węzła wartowniczego był najsilniejszym predyktorem nawrotu choroby lub zgonu z powodu czerniaka.
Obecność przerzutów do węzłów chłonnych
Rycina 3. Rycina 3. Szacowana 10-letnia zapadalność na przerzuty guzkowe i przeżycie swoiste dla czerniaka, według grupy badawczej, grubość czerniaka, obecność lub brak nawrotu węzłowego. Panele A i B pokazują skumulowaną częstość występowania przerzutów węzłowych po 10 latach u pacjentów z czerniakiem o pośredniej grubości oraz z grubymi czerniakami, odpowiednio. Dane pochodzą z analizy na podstawie protokołu; pacjenci, którzy opuścili badanie lub zostali zgubieni w wyniku obserwacji, zostali wykluczeni. W grupie biopsyjnej oceniano nawrót węzłowy u pacjentów, u których węzły wartownicze były ujemne pod względem nowotworu (tj. Wyniki fałszywie ujemnego biopsji). Wartości plus-minus to średnie ? SE dla oszacowanej s topy przerzutów węzłowych. Skrót neg. oznacza minus, a poz. pozytywny. Panele C i D pokazują prawdopodobieństwo przeżycia specyficznego dla czerniaka (tj. Przeżycie do śmierci z czerniaka) u pacjentów z czerniakiem o pośredniej grubości i z grubymi czerniakami, odpowiednio. Liczby (1-4) po prawej stronie krzywych przeżycia odnoszą się do ponumerowanych porównań poniżej każdego wykresu. Wartości plus minus to średnie ? SE dla szacowanego prawdopodobieństwa przeżycia specyficznego dla czerniaka.
Częstość występowania przerzutów węzłowych w całej grupie grubości Breslow wynosiła 20,8%. Długoterminowa obserwacja potwierdziła podobną częstość przerzutów węzłowych w dwóch grupach leczenia (ryc. 3A i 3B oraz tabela S1 w dodatkowym dodatku). Z 500 pacjentów w grupie obserwacyjnej, u których wystąpiły czerniaki o pośredniej grubości, 87 (17,4%) miało przerzuty do węzłów po medianie 19,2 miesiąca (95% CI, 13,6 do 24,1) po randomizac ji (tabela S1A w dodatkowym dodatku); szacunkowa 10-letnia skumulowana częstość występowania przerzutów w węzłach wyniosła 19,5% (ryc. 3A) [patrz też: sensodyne pro szkliwo, neomycinum masc, jelitówka leczenie ]

0 thoughts on “Ostateczny raport z biopsji wezla wartowniczego a obserwacja wezlowa w czerniaku AD 6”

Powiązane tematy z artykułem: jelitówka leczenie neomycinum masc sensodyne pro szkliwo