Skip to content

Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 6

1 miesiąc ago

462 words

Pacjenci byli przeważnie biali i mężczyźni. Rodzaje infekcji były zrównoważone w grupach orytawancyny i wankomycyny, u około 50% pacjentów z zapaleniem tkanki łącznej, 30% z ropniem i 20% z zakażeniem rany. Średni rozmiar obszaru zakażenia na linii podstawowej wynosił 248,0 cm2 w grupie otrzymującej orytawancynę i 225.6 cm2 w grupie wankomycyny. Patogen wyizolowano od około 60% pacjentów w obu leczonych grupach na początku badania; 96% tych pacjentów miało patogen Gram-dodatniego, o którym wiadomo, że powoduje ostre bakteryjne zakażenia skóry i struktury skóry. S. aureus był najczęstszym patogenem, a MRSA uzyskano u 204 pacjentów. Wyniki kliniczne
Rysunek 2. Rysunek 2. Punkty końcowe skuteczności pierwotnej i wtórnej według populacji populacyjnej i podgrupy MRSA. CE oznacza ocenę kliniczną, wczesną ocenę kliniczną ECE, oporny na metycylinę Staphylococcus aureus MRSA, wrażliwy na metycylinę S. aureus MSSA oraz ocenę post-te rapii PTE.
Skuteczność pojedynczej dawki dożylnej wynoszącej 1200 mg orytawancyny była podobna do skuteczności wankomycyny podawanej dwa razy na dobę przez 7 do 10 dni zarówno na wczesnej ocenie klinicznej, jak i po zakończeniu leczenia. Pierwotny złożony punkt końcowy we wczesnej ocenie klinicznej (82,3% w przypadku orytawancyny i 78,9% wankomycyny), punkt końcowy leczenia klinicznego po ocenie po leczeniu, zgodnie z oceną badacza (odpowiednio 79,6% i 80,0%), oraz końcowy punkt zmniejszenia wielkości zmiany o 20% lub więcej we wczesnej fazie oceny klinicznej (odpowiednio 86,9% i 82,9%) spełniał wcześniej ustalony margines niezależności, ponieważ dolny limit 95% przedziału ufności dla różnicy między grupami ( orytawancyna vs. wankomycyna) wynosi powyżej -10 punktów procentowych (Figura 2).
Wskaźniki skuteczności orytawancyny i wankomycyny w odniesieniu do pierwotnego punktu końcowego (wczesna ocena kliniczna) były podobne, gdy były an alizowane zgodnie ze wskaźnikiem masy ciała (BMI, waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach), obecność lub nieobecność cukrzycy, wieku, obecności lub braku zakażenia MRSA, płci, rasy lub rodzaju zmian (ryc. S1 w dodatkowym dodatku). Na podstawie wyników analiz farmakokinetycznych cechy demograficzne, w tym wiek, rasa i płeć, nie miały istotnego wpływu na farmakokinetyczną aktywność orytawancyny. Około 34% pacjentów miało BMI powyżej 30 i nie było znaczących różnic między tymi pacjentami a tymi z BMI wynoszącym 30 lub mniej w odniesieniu do pierwszorzędowego punktu końcowego skuteczności w grupach leczonych orytawancyną i wankomycyną we wczesnym stadium klinicznym. ocena lub w odniesieniu do zmniejszenia wielkości zmiany o więcej niż 20% lub do klinicznego wyleczenia ocenianego przez badacza w ocenie po leczeniu.
Liczba pacjentów, u których wystąpiła niewydolność leczenia oraz przyczyny niepowodzenia zarówno na w czesnej ocenie klinicznej, jak i po zakończeniu leczenia, były zrównoważone między dwiema grupami leczenia (tabele S2 i S3 w dodatkowym dodatku) [więcej w: kendron białystok, jelitówka leczenie, citidiet ]

0 thoughts on “Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 6”

Powiązane tematy z artykułem: citidiet jelitówka leczenie kendron białystok