Skip to content

Leczenie ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 5

2 miesiące ago

423 words

Jeżeli dolna granica dwustronnego 95% przedziału ufności dla różnicy między grupami (oritawancyna vs. wankomycyna) była wyższa niż -10 punktów procentowych, nie stwierdzono gorszej zgodności orytawancyny przy jednostronnym poziomie alfa wynoszącym 0,025. Zastosowano hierarchiczne uporządkowanie testów statystycznych, z pierwszorzędowym punktem końcowym skuteczności we wczesnej fazie oceny klinicznej, a następnie testem klinicznego leczenia ocenianego przez badacza w ocenie po terapii; obniżenie pola uszkodzenia o 20% lub więcej od wartości wyjściowej do wczesnej oceny klinicznej zostało przetestowane na końcu. Margines niezależności wynoszący 10 punktów procentowych dla pierwszorzędowego punktu końcowego skuteczności i dla punktu końcowego zmniejszenia pola uszkodzenia o 20% lub więcej od wartości wyjściowej został oparty na badaniach wykazujących, że efekt leczenia 18% dla sulfonamidów w porównaniu ze światłem ultrafioletowym można oszacow ać dla głównego składnika pierwotnego punktu końcowego skuteczności – zaprzestania rozprzestrzeniania się zmian.28,31,32 Ten margines nieistotności jest uzasadniony na podstawie przekonania, że wpływ kontrolny wankomycyny jest przynajmniej tak duży, jak dla sulfonamidów w porównaniu ze światłem ultrafioletowym i przy założeniu, że efekt kontrolny w punkcie końcowym zmniejszenia pola uszkodzenia o 20% lub więcej w stosunku do wartości wyjściowej w niniejszym badaniu byłby podobny do wpływu na ustanie rozprzestrzeniania się zmian chorobowych we wcześniejszych badaniach . Uzasadnienie marginesu nonineriorności wynoszącego 10 punktów procentowych dla klinicznego wskaźnika wyleczalności zostało oparte na analizach przeprowadzonych przez Spellberg i in. 33
Analizę pierwotnych i drugorzędowych punktów końcowych skuteczności przeprowadzono w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć. Pacjenci z brakującymi ocenami zostali uznani za pacjentów z niepowodzeniem leczenia w odniesieniu do pierwotnych i wtórnych punktów końcowych skuteczności. Dla dodatkowych punktów końcowych podano 95% przedziały ufności tylko dla celów opisowych. W celu oceny bezpieczeństwa wykonano analizy opisowe w populacji bezpieczeństwa dla wszystkich zmiennych bezpieczeństwa zgodnie z grupą leczenia. Metody oceny mikrobiologicznej zostały opisane w sekcji Metody w dodatkowym dodatku.
Wyniki
Badana populacja
Tabela 1. Tabela 1. Demograficzna i wyjściowa charakterystyka kliniczna uczestników badania (modyfikowana populacja do leczenia w celu leczenia). Figura pokazuje liczbę pacjentów, którzy zostali przesiani, losowo przydzieleni do grupy leczonej i włączeni do analizy pierwotnej. W zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczenia, grupy otrzymujące orytawancynę i wankomycynę miały podobne cechy demograficzne i kliniczne (Tabela 1). Średni wiek pacjentów wynosił 45 lat, a 8,9 % było w wieku co najmniej 65 lat [podobne: citidiet, szerytattoo, masterczułek instagram ]

0 thoughts on “Leczenie ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 5”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psychotesty dla kierowców[…]

Powiązane tematy z artykułem: citidiet masterczułek instagram szerytattoo