Skip to content

Jednorazowa Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 7

5 miesięcy ago

459 words

Ogółem 11,6% pacjentów w grupie otrzymującej orytawicynę (55 z 475) i 12,7% pacjentów w grupie wankomycyny (61 z 479) zostało zaklasyfikowanych jako nieleczonych z powodu braku danych w końcowym punkcie leczenia klinicznego ocenianego przez badacza. W przypadku większości tych pacjentów (98,3%) leczenie uznano za niepowodzenie, ponieważ pacjenci nie zostali poddani ocenie po leczeniu. Wyniki w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć, były zgodne z tymi w populacji pacjentów, którzy mogliby zostać poddani ocenie klinicznej (rysunek i tabela S4 w dodatkowym dodatku). Wyniki analiz wrażliwości, w których zastosowano różne metody do obsługi brakujących danych, przedstawiono w tabeli S5 w dodatkowym dodatku. W subpopulacji pacjentów z zakażeniem MRSA zaobserwowano podobną skuteczność w dwóch grupach leczenia dla pierwotnych i wtórnych punktów końcowych (Figura 2). Te wyniki skuteczności dla pacjentów zakażonych MRSA były zgodn e z tymi w populacji pacjentów, którzy mogliby być oceniani mikrobiologicznie (Tabela S6 w Dodatku Uzupełniającym).
Tabela 2. Tabela 2. Skuteczność pierwotnej skuteczności we wczesnej ocenie klinicznej według wykrytego patogenu na poziomie wyjściowym (populacja, którą należy leczyć, którą można oceniać mikrobiologicznie). Wyniki dla pierwotnego punktu końcowego według infekującego patogenu na linii podstawowej przedstawiono w Tabeli 2. Skuteczność oritawancyny wobec tych izolatów była podobna do skuteczności wankomycyny.
Średnia (? SD) całkowita dzienna dawka wankomycyny w bezpiecznej populacji wynosiła 2,3 ? 0,94 g, a średni czas leczenia wankomycyną wynosił 8,1 ? 2,43 dnia. Średni poziom wankomycyny u pacjentów z mierzalnym najniższym poziomem (przed podaniem czwartej dawki) wynosił 15,4 ?g na mililitr, a mediana poziomu 11,1 ?g na mililitr.
Profil bezpieczeństwa i efekt uboczny
Tabela 3. Tabela 3. Pacjenci z niepoż ądanymi zdarzeniami (populacja bezpieczeństwa). Częstość zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły podczas leczenia, niezależnie od związku zdarzenia z badanym lekiem, była podobna w grupach otrzymujących orytawancynę i wankomycynę (Tabela 3), a większość zdarzeń miała łagodny przebieg. Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi w grupie otrzymującej orytawancynę były nudności (11,0%, vs 8,9% w grupie wankomycyny), ból głowy (7,2% w porównaniu z 7,9%), wymioty (4,9% w porównaniu z 3,7%) i biegunka (4,9 % vs. 3,5%) (Tabela 3). Odsetek pacjentów, u których wystąpiło zdarzenie niepożądane, które doprowadziło do przerwania badania, był niższy w grupie otrzymującej orytawancynę. Częstość występowania nieprawidłowości w testach czynności wątroby wynosiła 2,3% w grupie otrzymującej orytawancynę i 1,0% w grupie wankomycyny. Nie zgłaszano żadnych objawowych działań niepożądanych związanych z czynnością wątroby, nie zgł aszano przypadków poważnego zwiększenia stężenia metabolitów związanych z czynnością wątroby, a żaden z pacjentów nie przerwał stosowania badanego leku w wyniku tych działań niepożądanych. [więcej w: masterczułek instagram, jelitówka leczenie, sensodyne pro szkliwo ]

0 thoughts on “Jednorazowa Orytawancyna w leczeniu ostrych zakazen bakteryjnych skóry AD 7”

Powiązane tematy z artykułem: jelitówka leczenie masterczułek instagram sensodyne pro szkliwo