Skip to content

Denosumab do zapobiegania złamaniom u kobiet po menopauzie z osteoporozą ad 5

3 miesiące ago

94 words

Badane osoby w wieku 36 miesięcy obejmowały wszystkie osoby, które ukończyły wizytę na studiach podczas lub po rozpoczęciu okna na 36-miesięczną wizytę. Obliczenia odsetka nowych i wielokrotnych nowych złamań kręgów były oparte na liczbie osób, które przeszły radiologię kręgosłupa na linii podstawowej i podczas co najmniej jednej wizyty po linii podstawowej. 36-miesięczna częstość nowych złamań kręgów rentgenowskich wynosiła 2,3% (86 z 3702 pacjentów) w grupie denosumabu i 7,2% (264 z 3691 osób) w grupie placebo, co stanowiło 68% zmniejszenie ryzyka względnego (P <0,001) (Tabela 2). Obniżenie ryzyka było podobne w każdym roku badania (ryc. 1A). Podobne redukcje stwierdzono w przypadku klinicznie zdiagnozowanych złamań kręgów (69%) i wielu nowych złamań kręgów (61%, P <0,001 dla obu porównań) (Tabela 2).
Obliczenia skumulowanego występowania złamań kręgów kręgosłupa, biodra i nowych zostały oparte na szacunkach Kaplana-Meiera z 36-miesięcznej skumulowanej częstości u 3902 osób w grupie denosumabu i 3906 w grupie placebo. Denosumab zmniejszał ryzyko złamań pozakręgowych, ze skumulowaną częstością 6,5% w grupie denosumabu, w porównaniu z 8,0% w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,80, przedział ufności 95% [CI], 0,67 do 0,95; P = 0,01 ) – 20% względnej redukcji (Tabela 2 i Figura 1B). Denosumab zmniejszał również ryzyko złamania bliższego końca kości udowej, ze skumulowaną częstością wynoszącą 0,7% w grupie denosumab, w porównaniu z 1,2% w grupie placebo (współczynnik ryzyka, 0,60, 95% CI, 0,37 do 0,97, P = 0,04) – a 40% względna redukcja (Tabela 2 i Figura 1C).
Ryc. 2. Ryc. 2. Procentowa zmiana gęstości mineralnej kości i biochemiczne markery obrotu kości. Zmiany średniej gęstości mineralnej kości (BMD) w odcinku lędźwiowym kręgosłupa (panel A) i biodrze całkowitym (panel B) przedstawiono dla 441 osób, które uwzględniono w podsta- wie pomiarów gęstości mineralnej kości. W porównaniu z pacjentami z grupy placebo, osoby z grupy denosumab miały względny wzrost o 9,2% w gęstości mineralnej kości w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i 6,0% w całym biodrze. Zmiany wartości średnich dla surowicy C-telopeptydu kolagenu typu I (CTX) (panel C) i N-końcowego propeptydu prokolagenu typu I (PINP) w surowicy (panel D) przedstawiono dla 160 osób włączonych do badania substytucyjnego znaczniki obrotu. P <0,001 dla wszystkich porównań między grupami we wszystkich punktach czasowych na podstawie modelu analizy kowariancji (ANCOVA). W przypadku gęstości mineralnej kości porównano wartości dla grupy badanej, wyjściowej gęstości mineralnej kości, typu maszyny stosowanej do analizy gęstości mineralnej kości i interakcji między typem maszyny a wyjściową gęstością mineralną kości; dla CTX i PINP porównania zostały obliczone za pomocą testu sumy rang Wilcoxona.
Po 36 miesiącach denosumab był związany ze względnym wzrostem gęstości mineralnej kości o 9,2% (95% CI, 8,2 do 10,1) w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i 6,0% (95% CI, 5,2 do 6,7) w całym biodrze, w porównaniu z z placebo (ryc. 2). W porównaniu z placebo, denosumab zmniejszał poziom telopeptydu C w surowicy o 86% po miesiącu, o 72% przed leczeniem podawanym po 6 miesiącach io 72% po 36 miesiącach
[więcej w: rutimax ce, torbiel korowa nerki, neomycinum masc ]

0 thoughts on “Denosumab do zapobiegania złamaniom u kobiet po menopauzie z osteoporozą ad 5”

Powiązane tematy z artykułem: neomycinum masc rutimax ce torbiel korowa nerki