Skip to content

Wplyw Omega-3 w leczeniu chorych na ostra postac schizofrenii

5 dni ago

142 words

Cel: Badanie to miało na celu zbadanie zależności pomiędzy dziennym spożyciem oleju z ryb (360 mg DHA + 540 mg EPA) a redukcją objawów i zachowań agresywnych u pacjentów ze schizofrenią. Metoda: Pięćdziesięciu pacjentów hospitalizowanych spełniających kryteria ICD-10 w schizofrenii i zdobywających więcej niż cztery zmodyfikowanej skali Otygowanej Skali Agresywności (MOAS) z leczeniem przeciwpsychotycznym zostało…

Szybka lub wolna inicjacja przeciwpsychotyczna w schizofrenii: systematyczny przeglad i metaanaliza

6 dni ago

283 words

W jaki sposób należy rozpoczynać leczenie przeciwpsychotyczne u pacjentów z ostrą schizofrenią, a także u pacjentów poddawanych leczeniu przeciwpsychotycznemu, pozostaje pytanie. Rejestr systemu MEDLINE, Embase i Cochrane Central Register Controlled Trials były systematycznie przeszukiwane. Przeprowadzono randomizowane, kontrolowane badania, badające szybkie lub powolne leczenie przeciwpsychotyczne u pacjentów ze schizofrenią. Dane dotyczące przerwania badania, psychopatologii, objawów pozapiramidowych…

Odziedziczył niedobór DOCK2 u pacjentów z wczesnymi inwazyjnymi infekcjami AD 4

7 dni ago

468 words

Wyniki immunologiczne były zgodne z połączonym niedoborem odporności (Tabela 1). W wieku 2 lat rozwinęła się przetoka odbytnicza. W wieku 3 lat otrzymał HSCT od swojego brata identycznego z HLA po kondycjonowaniu mieloablacyjnymi dawkami busulfanu i cyklofosfamidu. Ten pacjent był dobry i nie otrzymał dożylnej immunoglobulinowej terapii zastępczej 17,5 roku po transplantacji. Analizy genetyczne, immunologiczne…

Odziedziczył niedobór DOCK2 u pacjentów z wczesnymi inwazyjnymi infekcjami AD 3

7 dni ago

539 words

Kilka miesięcy później tomografia komputerowa klatki piersiowej wykazała nowy naciek płucny (ryc. S2A w dodatkowym dodatku). Biopsja płuc wykazała zapalenie ziarniniakowe (ryc. S2B w dodatkowym dodatku) z prątkami kwasoopornymi. Mycobacterium avium hodowano z próbki biopsyjnej i wykryto DNA ludzkiego herpeswirusa-6. Badania immunologiczne wykazały limfopenię limfocytów T i limfocytów B, wadliwą proliferację limfocytów T in vitro…